REGULAMIN OGÓLNY OŚRODKA BRZOZOWISKO TUCHOMKO
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Domków Całorocznych i Pola Glampingowego „Brzozowisko Tuchomko” w Tuchomko 57, 77-133, Tuchomie.
 2. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.
 3. Z domku całorocznego lub namiotu na polu glampingowym mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 6 osób w domku/ max 3 osoby w namiocie).
 4. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku/namiocie, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 5. Cena zawiera: media, parking (maksymalnie 2 auta), pościel, ręczniki – 1 duży, 1 mały na osobę.
 6. Domki/namioty wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za szkody oraz ubytki w wyposażeniu domku/namiotu i infrastruktury ośrodka powstałe w trakcie jego pobytu.
 8. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku/namiotu.
 9. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku/namiocie oraz na terenie ośrodka. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców mediów tj. wody, prądu, internetu.
 11. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Wynajmującego, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 12. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku/namiotu opłata nie podlega zwrotowi.
 13. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości.
 14. Przy opuszczaniu domku/namiotu należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych (oraz zamknięciu drzwi i okien w przypadku domku).
 15. Z uwagi na to, że domki są drewniane obowiązuje zakaz grillowania oraz rozpalania ognisk w domku, jego otoczeniu i terenach zalesionych. Jest to możliwe tylko w strefach wyznaczonych.
 16. Obowiązuje całkowity zakaz palenia poza wyznaczoną strefą.
 17. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem niebędących wyposażeniem domku/namiotu, z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 18. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym.
 19. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. (Regulamin pobytu ze zwierzętami).
 20. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka.
 21. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku/namiotu w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku/namiotu względnie posprzątane.
 22. Za zgubienie kluczy do domku naliczamy opłatę 500zł.
 23. Cisza nocna na terenie obiektu obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano.
 24. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać pod numerem +48 578 414 888.
 25. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez Wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 26. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony Wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 27. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu rezerwacji pobytu. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Bytów.
 28. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 29. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 30. W każdym domku są gaśnice.
 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2023 roku.

 

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI
 1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.
 2. Przebywanie zwierząt na częściach wspólnych Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka oraz zagrażać ich bezpieczeństwu.
 3. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.
 4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku/namiotu i na terenie posesji.
 5. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI
 1. Jacuzzi jest integralną częścią strefy SPA i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Jacuzzi czynne jest codziennie w godzinach od 14:00 do 23:00.
 3. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia jacuzzi za zgodą Opiekuna ośrodka.
 4. Przed wejściem do jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli.
 5. Korzystanie z jacuzzi jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy Regulaminu.
 6. Ośrodek Brzozowisko Tuchomko nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
 7. Opłata za korzystanie z jacuzzi naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem. Opłatę należy uiścić przelewem bankowym na wskazane konto lub osobiście opiekunowi ośrodka.
 8. Jacuzzi dostępne jest dla wszystkich gości ośrodka Brzozowisko Tuchomko.
 9. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem ciepłą wodą.
 10. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
 11. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 12. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 13. Zabrania się korzystania z jacuzzi osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
 14. Za skutki zdrowotne z przebywania w jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
 15. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w jacuzzi wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 16. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 17. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełni obsługa ośrodka Brzozowisko Tuchomko. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 18. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z jacuzzi bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 19. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z SAUNY
 1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby w dobrym stanie zdrowia, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych powinny przed pierwszym seansem, zasięgnąć opinii lekarza, gdyż niektóre choroby mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z sauny.
 2. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 3. Nie zaleca się korzystania z sauny bezpośrednio po obfitym posiłku.
 4. Z sauny należy korzystać wyłącznie w obuwiu typu klapki, nie zawierającego elementów metalowych.
 5. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, ponieważ mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 6. W celu skorzystania z sauny należy się zaopatrzyć w dwa ręczniki – jeden do wycierania się, drugi jako podkładka na ławę lub owinięcia ciała.
 7. Przed przystąpieniem do seansu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
 8. W saunach suchych (drewnianych/fińskich) należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 9. Korzystanie z sauny rozpoczyna się od ław niskich, stopniowo przechodząc na wyższe.
 10. Na ławach można siedzieć lub leżeć (na ręczniku).
 11. Przed skorzystaniem z sauny nie należy stosować kosmetyków, w szczególności w formie kremów lub balsamów do ciała, gdyż powoduje to ograniczenie pocącej się powierzchni ciała i intensywności pocenia się. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 12. W każdym etapie korzystania z sauny należy dbać odpowiednio o dobre ogrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie.
 13. Kąpiel w saunie kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ciała wodą – niewskazane jest używanie mydła.
 14. W czasie i bezpośrednio po skorzystaniu z sauny nie zaleca się podejmowania wysiłku fizycznego.
 15. Po skorzystaniu z sauny należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest wypicie w tym czasie umiarkowanych ilości płynów (około 0,5 – 1 l), najlepiej wód mineralnych lub soków owocowych.

 

Wytyczne nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy i mogą być stosowane w przypadku braku uregulowań prawnych w tym zakresie. Prawa autorskie do Wytycznych dotyczących wymagań sanitarno-higienicznych dla saun przysługują Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ODKRYTEGO BASENU W OKRESIE LETNIM
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Domków Całorocznych i Pola Glampingowego „Brzozowisko Tuchomko” w Tuchomko 57 77-133, Tuchomie.
 2. Korzystanie z sauny i jacuzzi odbywa się na podstawie odrębnych Regulaminów.
 3. Każda osoba korzystająca z basenu jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Basen czynny jest w godzinach 10:00-21:00 w okresie letnim. Jeśli roleta basenowa jest zasłonięta obowiązuje zakaz korzystania z basenu.
 5. Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (pora roku, awaria lub zagrożenie).
 6. Z basenu korzystać mogą:
  • osoby dorosłe,
  • osoby niepełnoletnie powyżej 140 cm wzrostu – pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.
 7. Z basenu nie mogą korzystać osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
  • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
  • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
  • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 8. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają z basenu ze szczególną ostrożnością, po konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność.
 9. Na terenie basenu obowiązuje zakaz:
  • palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  • wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,
  • spożywania artykułów żywnościowych,
  • wprowadzania i przebywania zwierząt,
  • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • biegania wokół niecki basenu,
  • skakania do wody z brzegów basenu,
  • spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu basenowego,
  • hałasowania,
  • wszczynania fałszywych alarmów.
 10. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu umycie ciała pod natryskiem.
 11. Wstęp na basen możliwy jest tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym (strój kąpielowy dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała).
 12. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób tam przebywającym.
 13. Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
 14. Opłata za zabrudzenie basenu kąpielowego: 2.000 zł.
 15. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi obiektu, który jest zobowiązany w razie potrzeby wezwać pogotowie lub policję. Jeśli właściciel nie przebywa na terenie obiektu kontakt pod numerem +48 578 414 888.
 16. Za rzeczy pozostawione na basenie Brzozowisko Tuchomko nie odpowiada.
 17. Za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, Brzozowisko Tuchomko nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Brzozowisko Tuchomko kierownictwo i obsługa nie ponosi odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze Brzozowisko Tuchomko. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.
 19. Za zniszczone lub zgubione wyposażenie obiektu obowiązuje odpłatność wysokości 100% wartości szkody.
 20. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosując się do zaleceń personelu, mogą być usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje właściciel Obiektu.
 22. Wstęp na basen jest równoznaczny z akceptacją powyższego Regulaminu. Brzozowisko Tuchomko nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług.

Chcielibyśmy zatem zapoznać Cię z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 1. Administratorem Twoich danych jest Firma „Genowefa Idzi” z siedzibą Tuchomko 57, 77-133 Tuchomko NIP: 958 036 86 83.
 2. Twoje dane przetwarzane są w związku z realizacją naszych usług, w celu promocji naszych usług a także umożliwienia nam kontaktów z Tobą;
 3. Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych;
 4. Możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 5. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków;
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres brzozowisko.tuchomko@gmail.com.

 

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.